Fuksiopas

Tehtävää ennen opintojen aloittamista:

Opintotuen hakeminen

Opintotukihakemus on hyvä lähettää mahdollisimman pian, jotta saat tuet heti syksyllä. Opintotukilautakunnassa on alkusyksyisin ruuhkaa, joten hakemusten käsittely saattaa viedä tavallista kauemmin aikaa. Voit täyttää hakemuksen netissä osoitteessa www.kela.fi tai asioida Kelan toimistossa. Kelalta saa myös apua hakemuksen täyttämiseen.

Asunnon hakeminen

Opiskelija-asuntoja Jyväskylässä tarjoaa Kortepohjan ylioppilaskylä (www.kortepohja.fi/) sekä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö eli KOAS (www.koas.fi). Otathan huomioon, että uusille hakijoille ei yleensä tarjota yksiöitä, joten kannattaa hakea myös soluasuntoa. Tarjolla on myös yksityisessä omistuksessa olevia vuokra-asuntoja, joita voi löytää esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan asuntopalstalta (www.jyy.fi/asunnot). Mikäli asuntoa ei löydy opintojen alkuun mennessä, voit hyödyntää ylioppilaskunnan järjestämää tilapäismajoitusta.

Opiskelijakortin tilaaminen

Opiskelijakortti tilataan Frank-sivustolta (www.myfrank.fi). Kortilla matkustat junilla ja busseilla edullisesti, ruokailet opiskelijahintaan opiskelijaravintoloissa ja saat monia muitakin etuja. Kortin voi tilata myös maksuominaisuudella varustettuna.

Yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointi

Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnus on aktivoitava ennen opintojen alkamista. Tunnusten kautta saat käyttöösi yliopiston sähköpostiosoitteen ja pääset kirjautumaan esimerkiksi opintotietojärjestelmä Korppiin, jossa muun muassa ilmoittaudutaan kursseille. Myös osaan sivuainekokeista ilmoittaudutaan Korpissa. Kun olet vastaanottanut opiskelupaikan, voit noutaa tunnuksesi verkkopankkitunnuksilla. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/kayttajatunnuksen_noutaminen.

Sivuaineen hakeminen

Teillä kaikilla on nyt pääaineena ruotsin kieli (osalle on myönnetty sivuaineeksi opettajan pedagogiset opinnot), mutta jatkossa tarvitsette myös sivuaineen tai -aineita. Itseään kiinnostavia sivuaineita voi alkaa jo vähän miettiä. Kielten sivuainekokeita järjestetään jo ensimmäisten päivien aikana. Kaikkiin sivuaineisiin ei kuitenkaan tarvitse hakea opinto-oikeutta. Sivuainemahdollisuuksiin voit tutustua osoitteessa https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/sivuaineopas. Kaikki Yliopistossa tarjottavat sivuaineet kootusti  täältä

Opetussuunnitelmaan tutustuminen

Teille on fuksikirjeen yhteydessä lähetetty ensimmäisen vuoden opetussuunnitelma, johon olisi hyvä tutustua jo etukäteen. Opetussuunnitelmasta näette, minkälaisia kursseja teidän tulisi ensimmäisenä vuonna suorittaa. Lisätietoa kursseista ja niiden ajankohdista saatte ensimmäisinä päivinä, ja kursseille ilmoittautuminen tapahtuu ryhmänä yhdessä tutorin kanssa.

Omaan tulevaan ainejärjestöösi voit tutustua etukäteen Facebookissa:

Svenska Klubben -ryhmä

Svenska Klubben -sivu

Yhdistyneiden kieltenlukijoiden ryhmä


Yliopistoon liittyvää sanastoa

(lähde: Jyväskylän yliopiston sanasto):

 ainejärjestö

Ainejärjestöt ovat saman oppiaineen opiskelijoiden muodostamia yhdistyksiä, jotka ajavat opiskelevien etuja ja järjestävät jäsenilleen toimintaa.

akateeminen vartti

Yliopiston luennot alkavat 15 minuuttia ilmoitettua ajankohtaa myöhemmin, ellei toisin mainita. Akateeminen vartti sisältyy tilaisuuksiin yleensä silloin, kun alkamisajankohta on ilmoitettu alkavaksi “klo 12” eikä “klo 12.00”. 

alumni

Alumni on tutkinnon suorittanut ja valmistunut opiskelija.

amanuenssi

Amanuenssi on laitoksella toimiva opintojen ohjaaja ja järjestäjä.

appro (approbatur)

Approbatur on perinteinen nimitys oppiaineen perusopinnoille. Appro voi viitata myös opiskelijatapahtumaan, jossa opiskelijat suorittavat leikkimielisesti akateemisia tutkintoja keräämällä suoritusmerkintöjä baareissa ja ravintoloissa. Jyväskylässä järjestetään syksyisin Kauppakadun Appro, joka kerää vuosittain tuhansia osallistujia. 

dekaani

Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja on yleensä jonkin oppiaineen professori.

demo (demonstraatio)

Demo on luentoon tai harjoitustyöhön liittyvä havaintoesitys tai havainnollistava harjoitus, joka on toiminnallisempaa opiskelua kuin seminaari.

fuksi

Fukseiksi kutsutaan korkeakoulujen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Joillakin yliopistoilla on käytössä eri nimitykset.

haalari & haalarimerkit

Opiskelijatapahtumissa käytetään usein opiskelijahaalareita. Eri ainejärjestöillä on eri väriset haalarit, ja haalarin selässä ilmoitetaan yleensä oppilaitos. Haalareihin kerätään kangasmerkkejä, joita saa esimerkiksi opiskelijatapahtumista tai eri ainejärjestöiltä ostamalla.

hops & e-hops

HOPS eli henkilökohtainen opetussuunnitelma on opiskelijan laatima suunnitelma siitä, mitä opintoja hän suorittaa ja miten. Osana Korppi-järjestelmää toimii e-hops, joka on HOPSin laatimiseen kehitetty sovellus.

Ilokivi

Ilokivi on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ylioppilastalo, jossa sijaitsevat esimerkiksi JYYn keskustoimisto sekä ylioppilaskunnan ylläpitämä lounasravintola. Alakerran monitoimitilassa järjestetään bileitä ja muita opiskelijatapahtumia.

Isamail

Isamail on Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden sähköpostijärjestelmä.

JYY (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta)

JYY on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan.

kampus

Kampus on yliopistoalue ja sen rakennukset. Jyväskylän yliopiston kampukset sijaitsevat Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä.

kandi (kandidaatti)

Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, johon kuuluu kandidaatintutkielma eli pro seminaari -tutkielma. 

Koppa

Jyväskylän yliopiston Koppa on paikka julkiselle ja suojatulle kurssi- ja oppimateriaalille. 

Korppi

Korppi on Jyväskylän yliopistossa käytössä oleva järjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opettajille, opiskelijoille ja sihteereille. Korpissa toimivat mm. kurssien hallinnointi, kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen sekä opintosuoritusrekisteri.

laitos

Yliopistolla hallinnollinen kokonaisuus, joka vastaa yhden tai useamman tieteenalan opetuksesta ja tutkimuksesta.

maturiteetti

Kypsyysnäyte, joka tehdään alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten. Maturiteetti tehdään usein essee-muotoisena yleisinä tenttipäivinä omasta pro gradu- tai kandidaatintutkielmasta.

Moodle

Jyväskylän yliopiston oppimisympäristö.

opintopiste

Suomalaisissa korkeakouluissa on käytössä opintopistepohjainen opintojen suorittamisen mitoittamiseen. 60 opintopistettä vastaa lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tuntia työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. 

opponointi

Seminaareissa ja väitöstilaisuuksissa käytetty tehtävänjako, jossa opponoijan tehtävänä on opponoida tutkimusta eli esittää esitettävästä työstä rakentavaa kritiikkiä.

Optima

Optimaon Jyväskylän yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö.

osakunta

Osakunnat ovat opiskelijayhteisöjä, joiden jäsenet kokevat taustaltaan kuuluvansa tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, esimerkkinä Eteläpohjalainen osakunta. Osakunnat järjestävät jäsenilleen mm. erilaisia tilaisuuksia ja harrastusmahdollisuuksia.

periodi

Yliopiston lukuvuosi sisältää neljä periodia; syyslukukausi sisältää periodit I ja II, kevätlukukausi periodit III ja IV. Periodien välissä on tenttiviikko. Syys- ja kevätlukukausien lisäksi joitakin opintoja on mahdollista suorittaa yliopiston kesäkaudella.

 pro gradu –tutkielma

Opintojen loppuvaiheessa tehtävä itsenäinen tutkimustyö, joka sisältyy syventäviin opintoihin ja jossa on tarkoitus osoittaa tieteenalan tutkimusmenetelmien, lähteiden käytön ja tieteellisen esitystavan hallintaa.

pääaine & sivuaine

Oppiaine, jonka kautta opiskelija on saanut opiskeluoikeuden yliopistoon ja josta hänellä on oikeus suorittaa tutkinto. Sivuaine on opiskelijan valitsema oppiaine oman pääaineen lisäksi, joka tukee omaa pääainetta ja voi antaa myös ammatillisia valmiuksia. Pitkän sivuaineen laajuus on usein aineopinnot (yhteensä 60 op) ja lyhyen sivuaineen laajuus perusopinnot (vähintään 25 op).

seminaari

Seminaarilla ymmärretään tyypillisesti yliopiston syventävää kurssia, jossa osallistujat esittelevät kurssia varten valmistelemiaan tutkimuksia.

sitsit

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja mahdollisesti seurataan jotakin ohjelmaa. Juhlilla on yleensä jokin aihe tai teema.

Sonaatti

Sonaatti Oy on ravintola- ja kahvilapalveluja tarjoava Jyväskylän yliopiston, JYYn ja Fazer Food Services Oy:n yhteisyritys. Sonaatilla on 12 toimipistettä ympäri kampusta. Sonaatin ravintoloissa voit ostaa opiskelijahintaisen lounaan (2,60) opiskelijakortin esittämällä.

tentti & eTentti & kirjatentti

Tentti eli kirjallinen kuulustelu on yliopistoissa yleisesti käytetty opintojen arviointimenetelmä. Tentti pidetään usein kurssin tai opintojakson lopussa. Kirjatenteissä tentitään opintokokonaisuuteen kuuluva kirjallisuus, kun taas luentotenteissä esitetään kysymyksiä luennoista ja mahdollisesta kirjallisuudesta. eTentti suoritetaan itsenäisesti ja tietoverkkopohjaisesti yliopiston kirjaston kolmannessa kerroksessa sijaitsevassa eTenttitilassa.

 tiedekunta

Tiedekunta on yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa lähekkäisten tieteenalojen laitokset. Tiedekuntaa johtaa dekaani.

 tutor

Tutor on pienryhmän ohjaajana toimiva henkilö, joka voi olla opiskelijatutor tai opettajatutor. Opiskelijatutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka ovat käyneet Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestämän tutor-koulutuksen. Heidän tehtävänään on perehdyttää uudet opiskelijat yliopistoon. Opettajatutorit ovat laitosten opetushenkilökunnasta nimettyjä pienryhmänohjaajia, joiden tehtävänä on usein avustaa opiskelijoiden HOPSien laadintaa ja seurata niiden toteutumista.

 YTHS (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö)

Yliopistojen opiskelijoille pakolliseen ylioppilaskunnan jäsenmaksuun kuuluva terveydenhoitomaksu oikeuttaa yliopisto-opiskelijat YTHS:n tarjoamiin edullisiin tai maksuttomiin terveydenhuoltopalveluihin.